festivalviamusica.nl

Privacyverklaring Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland, persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden om te gaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken die wij van u ontvangen en wat uw rechten hieromtrent zijn.

Waarom

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend om

 • de dienstverlening van en overeenkomsten met het Internationaal Zomerfestival Flevoland Flevoland uit te kunnen voeren;

 • u te kunnen informeren als u, bijvoorbeeld via onze website, hierom heeft verzocht;

 • u uit te kunnen nodigen voor voorstellingen/events;

 • te voldoen aan de op de Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Welke
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening (naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer)

 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

 • gegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van voorstellingen/events, zoals dieetwensen of vereisten ten aanzien van toegankelijkheid.

 

Werkwijze
De Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland hanteert de volgende uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • uw toestemming

 • een gerechtvaardigd belang

 • geen verstrekking aan derden, tenzij dit nodig is voor de verstrekking van onze dienstverlening;

 • technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
  onrechtmatige verwerking.

 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens:

 • gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de specifieke doelen waarvoor ze verzameld zijn dan wel voor een langere termijn als geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

 

Uw rechten

 • Op grond van de wetgeving die van toepassing is, heeft u recht op

 • inzage, rectificatie, aanvulling, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • intrekking van uw toestemming;

 • het maken van bezwaar tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen; in dat geval publiceren wij dit op de website. Wij raden u derhalve aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of over het privacybeleid van onze Stichting dan kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 0320 227718 of via de e-mail
info@festivalviamusica.nl

Versie 1.0 januari 2019

© festivalviamusica.nl

Internationaal Zomerfestival Flevoland